Leergeschiedenis Blikveld360

De leergeschiedenis vertolkt een belangrijk uitgangspunt binnen de samenwerkwijze; door eerst te handelen en er vervolgens op te reflecteren leren we samen hoe we kunnen verbeteren. Die reflecties beperken zich niet tot een jaarlijkse terugblik zoals een leergeschiedenis verondersteld maar is een proces dat doorlopend wordt gedaan. Vandaar dat we de belangrijke reflectiemomenten direct willen plaatsen in onze gezamenlijke leergeschiedenis en niet van een jaarlijks moment uit te gaan. Het programmateam nodigt iedere organisatie dan ook van harte uit om hier hun eigen lessen op te delen. De dynamische leeromgeving die blikveld360 faciliteert komt zo beter tot zijn recht. U kunt hier de ontwikkelingen overzichtelijk (ongeveer chronologisch) zien en bij interesse in enkele onderdelen kunt u doorklikken om verder te lezen.

Leergeschiedenis-Blikveld360

16

Werksessie preventie

Vanuit de deelnemende organisaties is de wens uitgesproken om preventie als thema aan te pakken. Preventief werken;  Hoe herken je signalen? wat kun je ermee in de praktijk? en wat heb je hiervoor nodig? Welke ideeën heb je om mee aan de slag te gaan?

 

Lees meer…

15

Ontwikkellijnen 2021

Hier vind je het doelen-inspanningen netwerk (DIN) en een overzicht van specifieke doelen binnen de ontwikkellijnen voor 2021. Om goed in te spelen op de ontwikkellijnen veranderd de rol van kwartiermaker en ook daar is op vooruitgeblikt in het document dat hier te vinden is.

 

Lees meer…

14

Collectieve route in ontwikkeling

Het programmateam heeft in 2020 de werkwijze vertaalt naar een thematische collectieve aanpak. Betrokkenen kunnen zelf en vooral ook in samenwerking met de gemeenschap signaleren en gezamenlijk optrekken in het realiseren van een oplossing.

 

Lees meer…

13

Micro analyses

Om te weten wat het effect van de werkwijze is, is er bij 10 casussen gekeken naar de effecten van de werkwijze en dan specifiek toegepast op de casussen waar een MDO voor is georganiseerd. METmet is benaderd met de vraag of zij een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zou kunnen maken waarin zij inzichtelijk maakt wat de maatschappelijke en financiële kosten en baten zijn van de werkwijze van Blikveld360.

 

Lees meer…

12

Verbinding in het netwerk

Met ons netwerk zijn we continu in contact met andere netwerken om de positie van de inwoner te versterken. Het uitgangspunt van de verbinding is het streven naar wat we in de ontwikkellijnen hebben geformuleerd. Door actief in het Platform Mooimaasvallei en het Platform Positieve Gezondheid te participeren werken we aan verbreding en verdieping.

 

Lees meer…

11

Werken met blikveld tafel

Omdat tijdens de leersessies vaak collega’s aansluiten die nog geen ervaring hebben met de samenwerkwijze zijn we gestart met de ‘werken met blikveld360 tafel’. Om de vrijdag staat een bijeenkomst open waar iemand uit het programmateam zit die mensen kennis laat maken met de werkwijze.

 

Lees meer…

10

Werkconferentie

Op 29 oktober 2020 is de enige (ivm corona) werkconferentie die we hebben georganiseerd. Professionals, managers en bestuurders zijn met elkaar in gesprek gegaan. Doel was inzichten te delen aan de hand van vragen en stellingen, verdiepende gesprekken te voeren en te leren van elkaar.

 

Lees meer…

09

Eerste keer actie-leren in de stuurgroep

Niet alleen professionals leren om op een andere manier te denken, doen en organiseren. Ook managers en bestuurders leren en ontwikkelen mee. Daar waar professionals middels actie-leren hun leervraag stellen in een leersessie, kan dit ook worden toegepast in de stuurgroep.

 

Lees meer…

08

Herziening starterspakket/lancering website

Gedurende het jaar bleken er tijdens de leersessies en daarbuiten nog veel vragen over wanneer de werkwijze toepasbaar is en hoe het één en ander nu precies samenhangt. Er is met enkele professionals naar het starterspakket gekeken en geconcludeerd dat de stappen en de werkwijze scherper uitgelegd kan worden.

 

Lees meer…

07

Leersessies aangescherpt

Tijdens de leersessies zijn we tweewekelijks met professionals in de 3 afzonderlijke gemeenten aan de slag met de vragen wat wil de professional, wat kan die en wat heeft diegene nodig om de werkwijze goed toe te passen? Door corona is hier in maart 2020 digitaal mee verder gegaan en blijft het tot tenminste het voorjaar 2022 digitaal.

 

Lees meer…

06

Naamswijziging naar Blikveld360

Proeftuin CGMwas een naam die vaak ter discussie stond. Het riep het gevoel van experimenteren op, of het idee dat het een proef was, een tijdelijke samenwerking, een tuin waar men bij elkaar kon komen en nog vele andere varianten. Afgelopen jaar hebben vele namen de revue gepasseerd die mogelijk een goede definitieve naam kon worden.

 

Lees meer…

05

Corona doet zijn intrede

Net als de rest van de wereld heeft de coronapandemie grote invloed op het werk van alle collega’s bij alle organisatie. Sommigen moesten alles per direct vanuit huis gaan doen en dat organiseren en anderen zijn direct geconfronteerd met de heftige ervaringen van mensen die de ziekte kregen. Ook het programmateam moest een draai vinden en overstappen op de digitale realiteit van dat moment. In de eerste tijd zijn er geen leersessies geweest en zijn ook veel MDO’s uitgesteld.

 

Lees meer…

04

Afstudeeronderzoek Avans Hogeschool

In Januari 2020 is een afstudeeronderzoek gestart dat in Juni is afgerond. Er is onderzocht wat de effecten zijn van de samenwerkwijze binnen twee casussen. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het effect van samenwerkwijze de Proeftuin op de ervaringen van professionals en cliënten en de manier waarop professionals een bijdrage leveren aan de positieve gezondheid van cliënten, zodanig dat duidelijk wordt of samenwerkwijze ‘de Proeftuin’ het gewenste positieve effect biedt.

 

Lees meer…

03

Evaluatie leersessies door professionals

Alle professionals die deel hebben genomen aan één of meerdere leersessies zijn bevraagd naar hun bevindingen. Dit brede reflectiemoment is gebruikt om in gesprek te blijven met de professionals over hoe de leersessies en de hele proeftuin zich verder moet ontwikkelen.

 

Lees meer…

02

Start Proeftuin CGM Grave en Mill en Sint Hubert

Om te leren en te experimenteren met de samenwerkwijze is in 2019 gestart in Cuijk. Het doel was om in 2020 de werkwijze ook in Grave en Mill en Sint Hubert toe te gaan passen. En daarmee de kennis en geleerde lessen uit Cuijk mee te nemen. Begin 2020 zijn daar de leersessies gestart en is Antoinet Wijnakker in haar rol als kwartiermaker aan de slag gegaan om ook daar met de samenwerkwijze te gaan oefenen. Wat was je ervaring bij aanvang? Waar liep je tegenaan en hoe werd het ontvangen?

01

Leergeschiedenis 2019

Hier vind je de leergeschiedenis van 2019, daarin staat de terugblik over de ontwikkelingen van het eerste jaar werken met de samenwerkwijze onder de naam Proeftuin CGM. Om effectiever te reflecteren en beter in te kunnen spelen op de dynamische wereld starten we vanaf 2021 met de leergeschiedenis mee te laten bewegen met de ontwikkelingen door het jaar heen.

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl